ابزارهای هوش مصنوعی در خدمت حل مسائل حوزه پخش فرآورده های نفتی

هوش مصنوعی یکی از ابزارهای مهم و کاربردی این روزهاست .روندهای استفاده از این ابزار نشان میدهد که کاربرد های آن به سرعت در حال گسترش است . حوزه هایی که با تصمیم گیری و شرایط ناپایدار و عدم اطمینان بالا مواجه هستند یکی از مهمترین متقاضیان هوش مصنوعی میباشند.

مسئله لست مایل دلیوری (Last Mile Delivery)در صنعت بنزین

در زنجیره تامین بنزین و فرآورده های نفتی ، ۲ مرحله‌ی مهم وجود دارد که یکی از آنها فرست مایل دلیوری نام دارد و دیگری با نام لست مایل دلیوری شناخته می‌شود.

هوش مصنوعی در لجستیک فرآورده های نفتی

با رشد فرآیند دیجیتالی شدن کسب و کارها ، شرکت های بیشتری از هوش مصنوعی با هدف افزایش بهره وری منابع از طریق کاهش زمان و کاهش هزینه های زنجیره تامین استفاده می کنند

هوش مصنوعی راهکار توزیع هدفمند سوخت

دسترسی آسان به منابع انرژی پیشران بسیاری از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است . بنزین به عنوان مهمترین فرآورده عمومی که مستقیما با زندگی و معاش مردم در ارتباط است همواره محل بحث و جدل های بسیاری در خصوص قیمت گذاری بوده است

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.