با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.