افزایش قیمت بنزین همزمان با کاهش ارزش پول ملی گرجستان

طی دو روز اخیر قیمت سوخت در پمپ های بنزین گرجستان با افزایش ناگهانی به یک رکورد تاریخی رسید.

با توجه به بارش برف در روز کاری خدمات سوخت‌رسانی یونش غیر فعال می‌باشد.